Cennik

Cena każdorazowej wyceny majątku / nieruchomości ustalana jest indywidualnie i zależy od rodzaju i wielkości nieruchomości, terminu dostarczenia wyceny, dokumentacji przedstawionej przez klienta, nakładu pracy oraz kosztów poniesionych przez rzeczoznawcę (koszt dojazdu, opłat, dokumentów). W celu uzyskania informacji o cenie usługi prosimy o kontakt.

Przebieg procesu realizacji zlecenia wyceny nieruchomości:
1. Przekazanie zlecenia wyceny nieruchomości drogą telefoniczną lub przez e-mail.
2. Umówienie spotkania w celu inspekcji nieruchomości i przekazania dokumentów.
3. Inspekcja nieruchomości, zapłata zaliczki oraz przekazanie dokumentacji dotyczącej nieruchomości. Mogą to być takie dokumenty między innymi jak np.:

 • Odpis z ksiąg wieczystych,
 • Wypis z rejestru gruntów,
 • Wypis z rejestru lokali,
 • Wypis z kartoteki budynków,
 • Kopia mapy ewidencyjnej oraz zasadniczej,
 • Zaświadczenie ze spółdzielni,
 • Umowa o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz aktualna decyzja o wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego (o ile grunt znajduje się w użytkowaniu wieczystym),
 • Decyzja lub deklaracja dotycząca podatków od nieruchomości,
 • Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w MPZP (o ile dostępna) lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • Zestawienie powierzchni budynków, rzuty pięter oraz krótki opis budowlany (z dokumentacji technicznej budynków),
 • Kopia pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie,
 • Zestawienie najemców oraz kopie zawartych umów najmu (jeśli dotyczy),
 • Kopie umów dotyczących służebności lub innych obciążeń na nieruchomości (o ile zostały ustanowione) oraz dzierżawy gruntu (jeśli dotyczy),
 • Informacje o kosztach eksploatacyjnych nieruchomości za ostatni rok (podatek od nieruchomości, opłaty uw, koszty zarządzania, ochrony, sprzątania, monitoringu, remonty i konserwacje, ubezpieczenie, dostawa mediów, reklama nieruchomości, itp. – jeśli dotyczy),
 • Kopia książki obiektu budowlanego,
 • Kopia ostatniego rocznego przeglądu okresowego budynku,
 • Kopia świadectwa energetycznego,
 • Inne dokumenty i informacje mające wpływ na wartość nieruchomości (obciążenia nie ujawnione w KW, umowy dzierżawy lub inne).

4. Wycena nieruchomości i sporządzenie operatu szacunkowego.
5. Odbiór operatu szacunkowego, przekazanie rachunku i zapłata pełnej kwoty.

Czas realizacji wyceny:
Przybliżony czas sporządzenia operatu szacunkowego wynosi 5 dni roboczych od dnia inspekcji nieruchomości. W szczególnych okolicznościach czas ten może zostać skrócony lub wydłużony.

Płatności:
- zaliczka na poczet rozpoczęcia realizacji zlecenia, przekazywana w momencie inspekcji nieruchomości
- pozostała kwota po wykonaniu wyceny / najpóźniej w dniu odbioru operatu szacunkowego.